تنظیم صورت جلسات

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

صاحبین سهام شرکت ها هرگونه تغییرات مورد درخواست خود اعم از انتخاب مدیر ، بازرس یا بازرسین ، تغییر و یا انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ، تصویب ترازنامه ، تغییرات در اساسنامه ، کاهش و افزایش سرمایه ، انحلال شرکت و نحوه تصفیه حساب آن را باید توسط مجمع عمومی فوق العاده ویا عادی بطور فوق العاده و یا در صورت تفویض اختیار برخی به هیئت مدیره در غالب صورتجلسه به سازمان ثبت شرکت ها اعلام نمایند .

برای تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده رعایت نکات زیر الزامی است :

1- عنوان صورتجلسه را باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تعیین کرد.

2- نام ، نوع حقوقی و شماره ثبت شرکت باید درج شود

3- میزان سرمایه ثبتی شرکت اعلام می شود .

4- محل ، تاریخ و ساعت برگزاری مجمع دقیقاً عنوان می شود .

5- ذکر تعداد شرکت کننده و سمت آنها در مجمع

6- چنانچه برای برگزاری مجمع دعوتنامه ای از طریق نشر آگهی صادر شده باشد باید نام روزنامه و مفاد آن به همراه تاریخ درج دعوتنامه اعلام شود .

7- برای شرکت های سهامی باید اعضاء هیئت رئیسه به همراه سمت نوشته و تعیین شوند .

8- درج تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییرات اساسنامه شرکت و یا مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و با نوشتن دقیق جزئیات

در این صورتجلسات چنانچه سرمایه شرکت کاهش و یا فازایش داشته باشد باید میزان قبلی و میزان بعدی بصورت دقیق مشخص شود .همچنین تغییرات مربوط به سهام شرکت و یا ارزش اسمی سهام به همراه ماده اساسنامه که تغییرات در خصوص آن اعمال شده باید ذکر شود . برای نقل و انتقال سهام نیز باید قید شود که طبق ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دفتر ثبت سهام ، سهم فرد انتقال دهنده با مشخصات کامل هویتی کارت ملی و شناسنامه به همراه تعداد سهامی که خواهان انتقال می باشد به خریدار و یا فرد سهام گیرنده به همراه مشخصات کامل هویتی مندرج در کارت ملی و شناسنامه و مبلغ و تعداد سهام خریداری و یا انتقال دهده شده باید آورده شود و سپس با هماهنگی وکیل شرکت مشخصات فروشنده و خریدار سهام به سازمان ثبت شرکت ها اعلام تا با حضور شخص خریدار و فروشنده امضاء ذیل دفاتر دریافت گردد .

با تکمیل صورتجلسه و امضاء حاضرین در جلسه و تعیین افراد غایب به همراه مدارک لازم دیگر صورتجلسه باید تحویل سازمان ثبت شرکت ها شود .البته در این رابطه باید اعضاء صاحب حق امضاء در شرکت درخواست کتبی را امضاء و به همراه صورتجلسه به سازمان ثبت شرکت ها تحویل دهند تا اقدامات مقتضی انجام پذیرد .

تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده

1- عنوان صورتجلسه که باید به نام صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده تعیین شود

2- نام کامل ، نوع حقوقی و شماره ثبت شرکت

3- سرمایه ثبتی شرکت

4- محل برگزاری جلسه به همراه تاریخ و ساعت تشکیل جلسه

5- ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده به همراه نام و سمت آنها

6- در صورت دعوت از طریق آگهی ، نام روزنامه ، تاریخ نشر و مفاد آن باید ذکر شود

7- اعضاء هیئت مدیره برای شرکت های سهامی را باید مشخص کرد

8- درج تصمیمات اتخاذ شده در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره به همراه مشخصات آنها و اصلی و علی البدل بودن آنها . همچنین بازرسین اصلی و علی البدل به همراه مشخصات هویتی کامل و انتخاب روزنامه ، تصویب ترازنامه ریال بررسی سود و زیان و سال مالی نیز باید تعیین شوند .

سپس با دریافت امضاء حاضرین در جلسه و تعیین افراد غایب و به همراه مدارک لازم دیگر و امضاء صاحبین حساب در ذیل درخواست کتبی به وکیل شرکت جهت تحویل به اداره ثبت شرکت ها برای انجام تغییرات تحویل داده می شود .

تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره

پس از انتخاب اعضاء هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی سالیانه و یا حسب مورد فوق العاده این اعضاء باید تشکیل جلسه داده و در خصوص تعیین سمت و معرفی صاحبین امضاء مجاز و در صورت نیاز تعیین وظایف مدیر عامل و حیطه اختیارات او تصمیم گیری نمایند و نتایج به انضمام یک برگ از صورتجلسه مجامع عمومی برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. لذا توجه به نکات زیر برای تنظیم صورتجلسه الزامی است :

1- عنوان صورتجلسه که باید صورتجلسه هیئت مدیره تعیین شود

2- نام کامل ، نوع حقوقی و شماره ثبت شرکت

3- محل برگزاری جلسه ، تاریخ و ساعت برگزاری

4- ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده به همراه نام و سمت آنها

5- در صورت دعوت از طریق آگهی ، نام روزنامه ، تاریخ نشر و مفاد آن باید ذکر شود

6- چنانچه مدیر عامل عضو هیئت مدیره می باشد و یا نمی باشد باید مشخص شود .

7- معرفی دارندگان امضاء مجاز با تعیین مواردی که نیاز به این امضاء ها دارند.

سپس تمامی حاضرین با ذکر عنوان و سمت صورتجلسه را امضاء و نام غایبین درج می شود و به انضمام مدارک مورد نیاز یک نسخه از صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود .

 

 

ثبت تغییرات در شرکت ها

پس از ثبت شرکت معمولا اتفاقات زیادی می افتد که صاحبان شرکت ها را متقاعد به ایجاد تغییراتی در شرکت می کند و صرف راه اندازی و ثبت یک شرکت نمی توان ادعا کرد که این شرکت تا پایان با شرایط فعلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد این تغییرات نیازمند اقداماتی قانونی است که باید بطور حتم انجام پذیرد

ثبت تغییرات شرکت ها بصورت اینترنتی در سیستم اداره ثبت شرکت ها و با ارائه صورتجلسه ممکن می باشد .تغییرات در شرکت ها یا با نظر مجمع عمومی فوق العاده اتفاق می افتد و یا چنانچه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد با نظر این مجمع انجام خواهد شد . در مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییراتی تصمیم گیری خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده است مانند : انحلال شرکت ، افزایش یا کاهش سرمایه ، کم یا زیاد شدن شرکاء ، تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت ، اضافه شدن موضوعی به موضوع قبلی شرکت ، تغییر آدرس شرکت ، تغییر نام صاحبین امضاء ، تبدیل سهام بانام به بی نام و یا بر عکس ، نقل و انتقال سهام در مورد شرکت سهامی خاص .

در مجمع عمومی عادی یا بطور فوق العاده در خصوص تغییرات زیر تصمیم گیری می شود :

انتخاب روزنامه برای درج آگهی های شرکت ، تصویب ترازنامه سود و زیان ، تعیین و تصویب بیلان مالی ، انتخاب یا تمدید بازرسین ، انتخاب ، تغییرو یا تمدید اعضاء هیئت مدیره ، تعیین سمت ها در هیئت مدیره ، تغییر حق امضاء ها

هیئت مدیره نیز به شرط قید در اساسنامه می تواند در خصوص تغییر آدرس شرکت یا حق امضاء ها تصمیم گیری نماید .

بیشترین تغییرات در شرکت ها مربوط به حق امضاء ها ، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی ، افزایش و یا کاهش سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود ، افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت ، تعیین و تغییر اعضاء هیئت مدیره و انحلال شرکت ها می باشد .البته کاهش سرمایه به دو صورت عموماً انجام می پذیرد ؛ کاهش اجباری سرمایه با لایحه اصلاحی و کاهش اختیاری با رای دادگاه .

برای افزایش سرمایه در شرکت های سهامی اعتبار بازرسین شرط اصلی می باشد تا بتوانند سرمایه را افزایش دهند ، به این صورت که باید گزارشی توجیهی برای افزایش سرمایه ارائه دهند که عملیاتی باشد . افزایش سرمایه جزء اختیارات لاینفک مجمع عمومی فوق العاده می باشد و حتی در صورت قید شدن در اساسنامه هیئت مدیره اجازه چنین کاری را نخواهد داشت و هیئت مدیره صرفاً در خصوص موضوع افزایش سرمایه وظیفه عملیاتی کردن آن را دارد .

در خصوص تغییر نام شرکت در صورتیکه نام انتخاب شده ریشه فارسی داشته باشد قابل تغییر می باشد. البته این نام و یا مشابه به این نام نباید قبلا در اراده ثبت شرکت ها ثبت شده باشد. نام باید سه سیلابه بوده و در آن برای سهولت بیشتر از اسم خاص استفاده شده باشد .

برای تغییرات نقل و اتقالی سهام طرفین ( خریدار و فروشنده ) باید در جلسه حضور داشته باشند و صورتجلسه به امضاء ایشان برسد . در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ورود و خروج اعضاء فقط به شرطی که نقل و انتقال سهام داخلی باشد یعنی بین خودشان بخواهد اتفاق بیافتد نیازمند دریافت مفاصا حساب می باشد و برای شرکت های سهامی برای نقل و انتقال سهام باید از اداره دارایی گواهی نقل و انتقال دریافت شود . ثبت تغییرات شرکت های سهامی از موارد داخلی شرکت است و نیاز به آگهی نداردو صرفاً اعلام لیست سهامداران کفایت می کند . برای ثبت شرکت هایی که با مجوز نهاد یا موسسات دیگر تشکیل شده اند باید مجوزی ممهور به مهر آن شرکت و به همراه صورتجلسه امضاء و مهر شده به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید