ثبت تغییرات در شرکت های نسبی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

ثبت تغییرات در شرکت های نسبی

1- افزایش سرمایه شرکت های نسبی

* صورتجلسه مربوط به مجمع عمومی فوق العاده

* در صورتیکه افزایش سرمایه غیر نقدی باشد باید صورتجلسه ای تهیه و ارزیابی و قیمت توافقی در آن مشخص و تمامی شرکاء با امضاء صورتجلسه آن را تایید نمایند .

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

2- کاهش سرمایه در شرکت های نسبی

– صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

3- افزایش سرمایه با اضافه شدن شریک جدید

* فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از شرکاء جدید به همراه تمامی مدارک ذکر شده در بند افزایش سرمایه

4- کاهش سرمایه در صورت قطع همکاری و رفتن یک یا چند نفر از شرکاء

* اشخاصی که از شراکت در شرکت می خواهند انصراف بدهند باید شخصاً و یا وکیل تام الاختیار ایشان به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و با در دست داشتن همه مدارک هویتی ذیل دفاتر را امضاء نمایند. ضمن اینکه تمامی مدارک کاهش سرمایه مربوط به شرکت نیز باید ارائه شود .

5- نقل و انتقال سهام در شرکت های نسبی

* صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

* فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از شرکاء جدید

* اصل کپی سند رسمی انتقال موضوع مطابق با ماده 103 قانون تجارت

* در صورت خروج یکی از اعضاء هیئت مدیره باید صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده برای انتخاب عضو جدید نیز ضمیمه شود

6- تغییر موضوع در شرکت های نسبی

– صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

– در صورت نیاز ارائه مجوز

– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

7- تغییر محل شرکت در شرکت های نسبی

* ارائه سه نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

8- اعلام انحلال شرکت های نسبی

* ظرف حداکثر یک ماه باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تهیه و ارائه شود

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

* اگر مدیر تصفیه از شرکاء نباشد یک برگ از کپی کارت ملی ، شناسنامه

9- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای شرکت های نسبی

* صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده

* صورتجلسه هیئت مدیره

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

10- انتخاب و یا تغییر صاحبین حق امضاء در شرکت های نسبی

* صورتجلسه هیئت مدیره

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

 

تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی خاص

برای تبدیل شرکت های نسبی به شرکت سهامی خاص دقیقاً مطابق با روال تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص عمل می شود و در این مورد نیز باید مجمع عمومی فوق العاده تصمیم و به اجماع برسد تا اجازه تغییر داشته باشند . مدارک زیر برای اعمال این تغییرات مورد نیاز می باشد .

– صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده

– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

– اظهار نامه ثبت شرکت سهامی در دو نسخه

– اساسنامه در دو جلد

– فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه بازرسان در صورتیکه از سهامداران و یا شرکاء نباشند .

– صورتجلسه هیئت مدیره دال بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، معرفی سمت های آنها و مشخص کردن صاحبان حق امضاء

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید