ثبت شرکت نوبل

ثبت تغییرات شرکت تضامنی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

ثبت تغییرات در شرکت تضامنی

1- افزایش سرمایه شرکت های تضامنی

* صورتجلسه مربوط به مجمع عمومی فوق العاده

* در صورتیکه افزایش سرمایه غیر نقدی باشد باید صورتجلسه ای تهیه و ارزیابی و قیمت توافقی در آن مشخص و تمامی شرکاء با امضاء صورتجلسه آن را تایید نمایند .

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

2- کاهش سرمایه در شرکت های تضامنی

– صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

3- افزایش سرمایه با اضافه شدن شریک جدید

* فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از شرکاء جدید به همراه تمامی مدارک ذکر شده در بند افزایش سرمایه

4- کاهش سرمایه در صورت قطع همکاری و رفتن یک یا چند نفر از شرکاء

* اشخاصی که از شراکت در شرکت می خواهند انصراف بدهند باید شخصاً و یا وکیل تام الاختیار ایشان به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و با در دست داشتن همه مدارک هویتی ذیل دفاتر را امضاء نمایند. ضمن اینکه تمامی مدارک کاهش سرمایه مربوط به شرکت نیز باید ارائه شود .

5- نقل و انتقال سهام در شرکت تضامنی

* صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

* فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از شرکاء جدید

* اصل کپی سند رسمی انتقال موضوع مطابق با ماده 103 قانون تجارت

* در صورت خروج یکی از اعضاء هیئت مدیره باید صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده برای انتخاب عضو جدید نیز ضمیمه شود

6- تغییر موضوع در شرکت های تضامنی

– صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

– در صورت نیاز ارائه مجوز

– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

7- تغییر محل شرکت در شرکت های تضامنی

* ارائه سه نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

8- اعلام انحلال شرکت تضامنی

* ظرف حداکثر یک ماه باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تهیه و ارائه شود

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

* اگر مدیر تصفیه از شرکاء نباشد یک برگ از کپی کارت ملی ، شناسنامه

9- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای شرکت های تضامنی

* صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده

* صورتجلسه هیئت مدیره

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

10- انتخاب و یا تغییر صاحبین حق امضاء در شرکت های تضامنی

* صورتجلسه هیئت مدیره

* مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

 

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص

در شرکت های ضامنی نیز برای تغییر و تبدیل شرکت اجماع نظر شرکاء و تایید و صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده مورد نیاز می باشد. برای تبدیل این شرکت ها به شرکت سهامی خاص باید مدارک زیر تهیه و به سازمان ثبت شرکت ها تسلیم شود .

– صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده

– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

– اظهار نامه ثبت شرکت سهامی در دو نسخه

– اساسنامه در دو جلد

– فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه بازرسان در صورتیکه از سهامداران و یا شرکاء نباشند .

– صورتجلسه هیئت مدیره دال بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، معرفی سمت های آنها و مشخص کردن صاحبان حق امضاء

  • ایجاد شده در تاریخ .
  • آخرین به روز رسانی در .