ثبت شرکت نوبل

ثبت شرکت با مسولیت محدود

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 5)

به تشکل هایی که حداقل بین 2 نفر به منظور انجام امور تجارتی برپا میگردد شرکت با مسئولیت محدود گفته می شود. در این نوع از شخص حقوقی، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم گردد افراد فقط به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت در برابر تعهدات و سود و زیان شرکت مسئول و پاسخگو می باشند. مطابق با ماده 95 قانون تجارت چنانچه اسم هر یک از شرکا در نام شرکت قید گردد، آن شخص در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی بوده و مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشد. جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد. عبارت با مسئولیت محدود بایستی پس از نام شرکت قید گردد.

شرکت توسط مدیرانی اداره میگردد که می توانند از بین یا خارج از شرکا انتخاب شوند. مدیرعامل شخص حقیقی یا حقوقی میباشد که به عنوان نماینده شرکت دارای حدود اختیارات و وظایفی می باشد که در اساسنامه به آنها اشاره میگردد. تعیین مدیران شرکت در شرکتنامه انجام گرفته و مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره مشخص میگردند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • کپی برابر با اصل شده مدارک شناسایی تمام افراد

 • گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره

فرآیند ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • تکمیل مدارک مورد نیاز

 • ثبت نام

 • تایید نام توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها

 • تنظیم اوراق شرکت

 • امضای اوراق توسط تمام شرکاء و مدیران

 • ارسال مدارک

 • صدور شماره ثبت توسط اداره ثبت شرکتها

 • ایجاد شده در تاریخ .
 • آخرین به روز رسانی در .