اعضای هیات مدیره

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

اعضای هیات مدیره

ثبت و راه اندازی شرکت و اداره این شرکت ها نیازمند مدیران توانایی است که بتوانند چشم انداز و خط مشی  مناسبی برای شرکت در نظر گرفته و همچنین با تکیه بر توانایی های مالی و اداری و اعضاء وابسته و کارکنان شرکت و در نهایت با تعیین اهداف کلان و خرد مناسب در راستای رسیدن به چشم انداز شرکت و ارائه برنامه های جامع عملیاتی بتوانند این مهم را برای شرکت محقق سازند .

مدیران تعیین شده در شرکت ها همچنین باید برای مشخص شدن راه و روش صحیح شرکت و اینکه شرکت در برهه های مختلف توانسته باشد به اهداف و برنامه های تعیین شده دست یافته باشد و همچنین مرور بر خواسته ها و در صورت نیاز تغییر برنامه های تعیین شده و رفع چالش های به وجود آمده گرد هم جمع شده و با بررسی موضوعات عنوان شده بتوانند چالش ها و برنامه های تدوین شده شرکت را سر و سامان بخشیده و با تصمیمات مناسب ادامه راه شرکت را هموار ساخته و به موجب توانایی های خود و سایر مدیران و کارکنان میانی و عملیاتی شرکت را به مقاصد خود برسانند.

بی شک مدیران نا توان و افراد نا بلد در راس شرکت نمی توانند شرکت را به جایگاه مورد نظر و هدف اساسی تشکیل شرکت برسانند و چنانچه این مهم برای موسسین شرکت ها اثبات شد باید برای تعیین افراد اصلح تر اقدامات مقتضی را انجام بدهند .

 

  تعداد

شرکت ها در ایران به هفت دسته در قانون تقسیم می شوند که هر کدام بنا بر خواسته و هدف افراد تشکیل شده و قوانین و مقررات خاص خود را دارند . اما در کل همه این هفت شرکت تعیین شده در قانون تجاری ایران یا شرکت های سهامی هستند و یا شرکت های اشخاص . شرکت های سهامی طبق قانون در بدو تاسیس باید هیئت مدیره ای را برای ثبت شرکت توسط مجمع عمومی موسسین تعیین نموده و معرفی نمایند و الزامات ثبت شرکت می باشد .

در شرکت سهامی عام حداقل نفرات تعیین شده برای هیئت مدیره شرکت 5 نفر در قانون عنوان شده است و در خصوص شرکت های سهامی خاص نیز حداقلی مشخص نشده است ولیکن نباید با توجه به الزامات سمت های مورد نیاز برای ثبت شرکت تعداد این نفرات کمتر از 2 نفر باشند .

اعضاء منتخب برای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی موسسین در ابتدای ثبت شرکت مشخص می شوند و در ادامه این نفرات توسط مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نصب و عزل خواهند شد. البته باید این افراد کتبا رضایت خود را برای تصدی این عناوین اعلام داشته باشند . این هیئت باید بلافاصله پس از معرفی تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره مشخص نمایند . درصورتیکه وظیفه تعیین مدیر عامل نیز توسط مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به این اعضاء واگذار شده باشد باید مدیر عامل را نیز از بین خود تعیین نمایند .

در شرکت های اشخاص نیز باید این نفرات توسط مجمع عمومی موسسین در ابتدا و سپس توسط مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعیین شده و پس از معرفی نفرات هیئت مدیره باید این اعضاء تشکیل جلسه داده و از بین خود رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را تعیین نمایند .چون تعداد دقیقی در قانون برای این هیئت در شرکت های اشخاص مشخص نشده و دو نفر به عنوان حداقل نفرات شریک در این شرکت ها تعریف شده است هیئت مدیره نیز باید متشکل از حداقل دو نفر باشد .  البته در شرکت های اشخاص و شرکت های سهامی تفاوت هایی در هیئت مدیره وجود دارد که به آنها در ادامه خواهیم پرداخت .

 

مدت ماموریت و تصدی عنوان مربوطه

در شرکت های سهامی عام و خاص مدت مدیریت هر یک از اعضاء هیئت مدیره محدود و نهایتا در اساسنامه دو سال تعیین می شود . یعنی هر دو سال یکبار و قبل از انقضاء دوره مدیریت این افراد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل جلسه داده و نفرات جدید را تعیین و یا مدت تصدی عنوان نفرات قبلی را تجدید نماید . البته در صورتیکه قبل از اتمام این دوره به دلایلی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشخیص دهد فردی باید از سمت خود کنار گذاشته شود این اجازه به مجمع عمومی داده شده است .

انتخاب نفرات هیئت مدیره در شرکت های سهامی باید با اخذ آرا صورت گیرد . سهامداران باید در خصوص مدیران منتخب خود رای داشته باشند و بدون رای گیری از صاحبین سهام در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعیین نفرات غیر قانونی خواهد بود . در هر دوره 2 ساله برای تعیین نفرات جدید هیئت مدیره حداقل یک نفر هم که شده باید از سمت خود عزل شود . در ضمن باید نفرات مدیر منتخب تنها از بین خود سهامداران انتخاب شوند .

همچنین افراد منتخب برای هیئت مدیره شرکت های سهامی ضمن اینکه باید از سهامداران باشند باید میزان سهام تعریف شده در اساسنامه را نیز پرداخت نمایند . البته این موضوع بیشتر برای نفراتی است که به عنوان مدیر معرفی می شوند و در شرکت سهمی ندارند . در واقع تنها راه وارد کردن افرادی غیر سهامدار به عنوان مدیر در هیئت مدیره شرکت این است که فرد مذکور ابتدا میزان سهام تعریف شده در اساسنامه شرکت را خریداری نموده و سپس به عنوان یکی از مدیران تعیین شود .

اما در شرکت های اشخاص طول مدت مدیریت محدود به زمان نمی باشد . در ابتدا مجمع عمومی موسسین با توافق تمام شرکا باید نفرات هیئت مدیره را معرفی  نموده و این نفرات مادامیکه خرده ای به فعالیت آنها گرفته نشود و تمامی شرکا از عملکرد آنها رضایت داشته باشند می توانند به فعالیت خود در سمت مربوطه ادامه دهند . اما در هر زمان که شرکا به هر دلیل تصمیم بگیرند که فردی را از سمت خود در هیئت مدیره کنار بگذارند باید با تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوث العاده این مورد را بررسی نموده و با توافق همه شرکا فرد دیگری را به عنوان جایگزین برای آن سمت معرفی نمایند .

همچنین انتخاب نفرات هیئت مدیره در شرکت های اشخاص الزاما از بین نفرات دارای سهم الشرکه در شرکت نیست و قانون این اجازه را تنها به شرکت های اشخاص داده است که در صورتیکه همه شرکا توافق نمایند فرد دیگری را بدون اینکه در شرکت حتی سهمی داشته باشد به عنوان مدیر به شرکت اضافه نمایند  و الزامی هم ندارد که میزان سهم الشرکه خود را پرداخت نماید .

 

سهام تضمینی (سهام به وثیقه گذاشته شده )

مدیران تعیین شده در شرکت های سهامی باید سهام مقرر شده در اساسنامه را دارا باشند و تعداد این سهام نمی تواند از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت رای دادن در مجمع عمومی لازم است کمتر باشد . تعدادی از سهام هر یک از مدیران در اختیار شرکت قرار می گیرد تا مادامیکه این وظیفه را عهده دار هستند حافظ منافع شرکت بوده و ضررهای احتمالی حاصل از تغییرات مدیران و … بصورت منفرد یا اشتراکی را در طول مدت ماموریتشان از این سهام جبران نمایند .

در شرکت های اشخاص نفرات مدیر تعیین شده از بین خود شرکا اگر باشند که تضمین آنها برای شرکت سهم الشرکه آنها خواهد بود .ضمن اینکه در این شرکت ها هر یک از نفرات تنها به اندازه سهم خود در شرکت مسئولیت دارند به جز شرکت های تضامنی و مختلط  که در این حالت هم مدیریت تنها بر عهده نفرات ضامن می باشد .اما چنانچه فردی خارج از شرکا برای تصدی عناوین مدیریتی شرکت معرفی شد طبق توافق همه شرکا ضمانت اجرایی این فرد تعیین و در اساسنامه قید می شود و فرد تعیین شده نیز باید این شمانت را قبل از تصدی عنوان مدیریت پرداخت نماید .

 

مسئولیت مدیران

طبق تعریف صریح قانون تمامی اعضاء هیئت مدیره ، طبق تعاریف مندرج در اساسنامه تمامی مسئولیت های ضروری محدوده اهداف تعیین شده برای آن عنوان مدیریتی را عهده دار خواهند بود . اما حق اینکه بخواهند وظایفی را که در جلسات مجامع عمومی بر عهده سهامداران است را انجام دهند . بر عکس این موضوع نیز صادق است و باید در اساسنامه قید شود که هیچ یک از سهامداران حق دخالت در امور مدیران را نخواهند داشت .

در شرکت های اشخاص هم نفرات تعیین شده در هیئت ناظر باید آزادانه و بدون دخالت شرکا دیگر به وظایف خودرسیدگی نمایند و این موضوع باید در شرکتنامه و یا اساسنامه آورده شود . اعضاء مدیران در شرکت های اشخاص باید مطابق با وظایف تعریف شده در اساسنامه و یا شرکتنامه مورد توافق شرکا فعالیت های خود را انجام دهند .

تعهدات شرکت

مدیران همه انواع شرکت ها در خصوص قوانین عادی منصفانه تعیین شده در خصوص شرکت ، سهامداران و یا شرکا ،  اشخاص ذی نفع و ثالث و همچنین در خصوص تعهدات به قوانین شرکت بصورت فردی و یا جمعی مسئول بوده و در صورتیکه در انجام امور محوله کوتاهی و یا ترک عمل نمایند مورد پیگرد قانونی با شکایت هر یک از شرکا و یا سهامدارن قرار خواهند گرفت .

 

جلسات

میزان جلسات الزامی و همچنین جلسات اضطراری و مورد  نیاز و یا جلسات از قبل پیش بینی شده و یا نشده باید در اساسنامه شرکت های سهامی و در شرکتنامه شرکت های اشخاص قید و تصویب شده باشد . همچنین در در اساسنامه و یا شرکتنامه باید نحوه برگزاری جلسات و نوع دعوتنامه و تشکیل جلسه نیز مشخص شده باشد . طبق تصریح قانون رئیس هیئت مدیره و سایر مدیرانی که شامل یک سوم از کل تعداد اعضاء هیئت مدیره باشند در خصوص زمان برگزاری جلسات مجمع عمومی دارای اختیار تام می باشند .

در اساسنامه معمولا حداکثر میزان رای ماخوذه برای توافق در مورد مسائل شرکت درج می شود ولیکن در صورت عدم درج این مهم  باید اکثریت آراء مدیران حاضر در جلسه به رسمیت شناخته شود . این صورتجلسات باید در سوابق شرکت نگهداری شوند و همچنین نفرات حاضر و غایب در آن تعیین شده و نسخه ای از آن در صورتیکه تصمیمات اساسی مربوط به شرکت در آن اتخاذ شده باشدباید برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شود .

از سایر نکاتی که باید در صورتجلسات شرکت ها مد نظر قرار گیرد  درج تاریخ و ساعت شروع و پایان جلسه ، تعداد نفرات ، تصمیمات اتخاذ شده و تصمیمات باز  و همچنین دریافت امضاء همه افراد شرکت کننده در جلسه می باشد.

 

اقداماتی که نیاز به تشکیل جلسه ندارند

چنانچه تصمیمی در شرکت های اشخاص و یا سهامی اتخاذ شود که تمامی مدیران آن را قبول داشته باشند و کتبا آن را تایید و امضاء نمایند آن اقدام بدون نیاز به برگزاری جلسه معتبر خواهد بود .

 

وکلای سهامداران

در قانون تجارت عملا وظیف خاصی برای وکلا و نمایندگان سهامدارن تعیین نشده و الزامی برای آنها وجود ندارد ولی عملا این افراد  وظایفی را عهده دار هستند .قبل از اینکه این قانون تصویب شود وکلای سهامداران وظایف و مسئولیت های مختلفی را انجام می دادند که مسئولیت مستقیم آن با خود سهامداران بود .

 

مدیران علی البدل 

مدیران علی البدل به منظور مواقعی تعیین می شوند که هر یک از مدیران نتوانند وظایف خود را انجام داده و یا به هر علتی مانند محجوریت ، فوت و … برای مدتی سمت آنها بلا تصدی باشد . در این مواقع مدیران علی البدل جایگزین شده تا تصمیمات نهایی اتخاذ شود. البته این مدیران دارای حوزه اختیارت و وظایفی هم هستند ولی قانون اجباری برای آنها در خصوص انجام فعالیت هایشان تعریف نکرده است .

 

مدیر عامل

اعضاء هیئت مدیره پس از اینکه منصوب شده و وظایف خود را قبول کردند باید فورا تشکیل جلسه دهند و ضمن تعریف سمت ها یک نفر را هم به عنوان مدیر عامل برای شرکت مشخص نمایند . این فرد در شرکت های سهامی و اشخاص دارای حوزه اختیارات بخصوص اجرایی بالایی است و باید مطابق با دستورات جلسه هیئت مدیره و مجامع وظایف خود را انجام دهد هر چند حوزه اختیارات این مدیران در شرکت های اشخاص بیشتر می باشد .انتخاب این فرد می تواند خارج از هیئت مدیره هم اتفاق بیافتد و الزامی نیست که مدیر عامل جزء اعضاء هیئت مدیره باشد . ولی در صورتیکه جزء اعضاء هیئت مدیره بود نمی تواند به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شود مگر اینکه بیش از سه چهارم اعضاء بر این موضوع رای دهند .

مدیر عامل از وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره و یا مجامع برای او تعیین نموده اند باید استفاده نموده و عملیات شرکت را رهبری نماید .در واقع مدیر عامل نماینده شرکت برای امضاء مدارک و مستندات شرکت بوده و نباید از اختیارات خود فراتر رود . این مدیر در شرکت های سهامی باید هر دو سال تعیین شود و در شرکت های اشخاص تا هر زمان که خود هیئت ناظر و یا مجامع تشخیص دهند می تواند بصورت نا محدود به فعالیت خود ادامه دهد .

 

حق الزحمه مدیریت

دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوانی از شرکت برای مدیران ممنوع می باشد مگر مواردی که در اساسنامه درج شده باشد مانند پاداش حضور در جلسات و پاداش هایی غیر از سود شرکت که توسط سهامدارن مورد تایید باشد . در شرکت های سهامی عام این پاداش را برابر 10 درصد سود سهام و در شرکت ها سهامی خاص 5 درصد سود سهام تعیین می کنند و در شرکت های اشخاص هم باید میزان سود با توافق شرکا در اساسنامه و یا شرکتنامه مشخص شود  .

البته در صورتیکه مدیران  عنوان و سمتی اجرایی در شرکت داشته باشند باید مطابق با  حجم کاری و مسئولیتشان توسط خود هیئت مدیره  حقوقی برای آنها در نظر گرفته شود و حقوق آنها متناسب با سمتشان پرداخت شود .

 

 

معامله با شرکت

قرار گرفتن به عنوان طرف مستقیم و یا غیر مستقیم  در معاملات شرکت و سهیم شدن در این معاملات برای همه اعضاء هیئت مدیره ممنوع و غیر قانونی می باشد و این موضوع تفاوتی در نوع شرکت که سهامی باشد یا اشخاص ندارد . تمامی معامله ها باید بصورت حقوقی وبا  نام شرکت بوده و دخالت مدیران و اعضاء هیئت مدیره تنها به عنوان نمایندگان رسمی شرکت و با درج امضاهای مجاز ایشان در معاملات مجاز می باشد .

اگر هم بنا بر اجازه هیئت ناظر یا هیئت مدیره این اتفاق بیافتد باید نفرات بازرس و ناظر برای این معامله از طرف شرکت حضور داشته باشند و این معامله را که به سود شرکت باید تلقی شود نظارت و اثبات نمایند . در این خصوص باید هیئت ناظر یا بازرسین گزارشی تهیه و برای مجامع عمومی و هیئت مدیره ارسال و نظر خود را نیز پیرامون این موضوع برای آنها بصورت مکتوب ارسال نمایند .

در چنین حالتی هر گونه خسران و ضرر احتمالی برای شرکت بر عهده مدیرعامل و یا هیئت مدیره  که اجازه این معامله را داده اند می باشد .همچنین مدیر عامل و اعضائ هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی نمی توانند هرگونه وجه و وام و اعتباری را از شرکت تحصیل کنند و شرکت در این حالت ضامن و متعهد آنها نمی تواند باشد و این مورد به خودی خود خلاف مقررات و قوانین می باشد .

 

رقابت با عملیات شرکت

مدیر عامل و مدیران تعیین شده برای هیئت مدیره و هیئت ناظرین حق انجام معاملات شخصی و یا در قالب شخص حقوقی دیگری را که نشان از رقابت با عملیات شرکت داشته باشد و از موارد ماموریت شرکت باشد را انجام دهند . انجام هر معامله و اقدامی خارج از چارچوب شرکت که باعث خسران و ضرر شرکت شود باید توسط مدیر و فرد متخلف جبران شود .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید