ثبت شرکت با مسئولیت محدود

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 3)

شرکت با مسئولیت محدود یکی از شرکت های تجاری قید شده در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران  است که به منظور انجام اهداف و موضوعات تجاری به ثبت می رسد. برای ثبت این نوع شرکت باید حداقل 2 نفر  تا چند نفر با هم قرار داد و تفاهم نامه همکاری امضا کرده و بدون تقسیم سرمایه به سهام و تنها به اندازه ای که توافق می کنند میزانی از سرمایه مورد نیاز شرکت را تعهد و تادیه کنند. این میزان از سرمایه هر فرد شریک در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان مسئولیت ایشان در شرکت تلقی می شود . یعنی هر فرد تنها به اندازه سرمایه ای که وارد شرکت می کند در قبال شرکت جوابگو و مسئول بدهی ها و دیون شرکت بوده و البته به همین میزان هم سهم و سود خواهد برد.

نوع سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام تقسیم شدنی نیست و نوع شراکت سهم الشرکه ای می شود. با این توضیح و با توجه به اینکه حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود 1 میلیون ریال در قانون دیده شده است و اگر فرض را بر حداقل نفرات تشکیل دهنده شرکت یعنی 2 نفر بگذاریم هر فرد می تواند 50 هزار تومان برای شرکت چه بصورت نقدی و چه بصورت غیر نقدی سرمایه بیاورد تا شرکت تشکیل شود. البته ممکن است هر یک از شرکا بخواهد سرمایه بیشتری را تعهد نماید و یا کمتر سرمایه بیاورد که در این صورت هم ایرادی قانونی وارد نیست.

ضمن اینکه سرمایه لازم برای شرکت های با مسئولیت محدود تعهدی و اعلامی است به این صورت که افراد میزانی از مبلغ مورد نیاز برای سرمایه شرکت را اعلام و تعهد می کنند و مدیرعامل منتخب انها متعهد می شود که در زمان های مشخص شده میزان سرمایه ای را که سایر شرکا تعهد نموده اند دریافت و به حساب شرکت واریز نماید. لذا الزامی به واریز هزینه ای به عنوان سرمایه شرکت در ابتدای امر نیست.

در خصوص سرمایه های غیر نقدی که وارد شرکت می شود هر چند توصیه می شود کارشناس رسمی دادگستری تقویم نامه ای را تنظیم کند تا میزان این اورده ها را تعیین نماید ولی خود شرکا هم می توانند با هم توافقی تقویم نامه ای تهیه و امضا نمایند. به محض ورود سرمایه به شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به شرکت تخصیص داده خواهد شد و شرکا در ازا آورده خود سهم الشرکه دریافت می کنند.

در  شرکت های با مسئولیت محدود باید شرکتنامه تهیه شود. ضمنا بهتر است اساسنامه ای هم به منظور پشتوانه محکم تر توافقات و قوانین شرکت تهیه شود و به اتفاق همه شرکا تایید شود. در نام گذاری نوع شرکت های با مسئولیت محدود هم باید عبارت با مسئولیت محدود در نام شرکت حتما دیده شود و در همه صورتجلسات و سربرگ های شرکت  این مهم رعایت شود. در ضمن قید نام هر یک از شرکا در شرکت وی را با مسئولیت تضامنی روبه رو خواهد کرد لذا توصیه نمی شود.

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید شرایط و اقدامات در نظر گرفته شود:

 • ابتدا باید شرکا با رضایت قلبی و بدون اکراه در هر گونه از شرایط قید شده توافقنامه و یا قراردادی با هم داشته باشند . افرادی که در این شرکت ها و یا سایر شرکت ها با هم شراکت می کنند باید کاملا از نظر عقلی و روانی در شرایط تعریف شده قانونی باشند و بتوانند برای خود تصمیم گیری نمایند.
 • برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید شرکتنامه ای تهیه شود و تمامی توافقات و نحوه اجرائیات شرکت، تقسیم سود و زیان، موضوع فعالیت شرکت، اعتبار شرکت ، تعدا شرکا و نام و مشخصات و آدرس آنها، و سایر امور مرتبط با شرکت دیده شود.
 • در ادامه باید اظهارنامه شرکت هم تهیه شود که در این سند هم باید کلیه مشخصات شرکت و شرکا قید شود.
 • در نهایت باید همه شرکا گواهی عدم سوء پیشینه را دریافت و مدارک شخصی و حقوقی خود را در اختیار شرکت برای ثبت قرار دهند.
 • شرکا باید در جلسه ای موسوم به جلسه مجمع عمومی موسسین گرد هم جمع شده و در خصوص اهداف کلان شرکت به جمع بندی رسیده و کلیات شرکت و مستندات مورد نیاز را توافق و همگی تایید نمایند و در انتها صورتجلسه ای تنظیم شود . در این جلسه باید مدیر عامل شرکت و سایر مدیران هیئت مدیره انتخاب شوند. انتخاب مدیر عامل شرکت هم می تواند از بین شرکا باشد و هر در صورت موافقت همه شرکا از سایر افرادی که توافق می شود. نیازی هم به آورده ای از طرف مدیران منتخب به الزام نیست. همچنین میزان مدت مدیریت این نفرات تا زمانی است که همه شرکا از فعالیت آنها رضایت داشته باشند و خواهان ادامه روند کار انها باشند. از این رو تا زمانی که هر یک از مدیران به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت برکنار نشده باشد می تواند به فعالیت خود و به خواست خود ادامه دهد. ضمن اینکه انتخاب بازرس هم در شرکت های با مسئولیت محدود الزام نشده است ولی بهتر است باشد.
 • مدیران منتخب برای شرکت باید جلسه هیئت مدیره را برگزار و صورتجلسه ای تنظیم نمایند. شروح وظایف و اقدامات مورد نیاز برای شرکت و همچنین در صورت تفیض اختیار انتخاب مدیر عامل از فعالیت های این هیئت در این جلسه می باشد.
 • نماینده شرکت و یا وکیل شرکت باید کلیه مستندات و صورتجلست شرکت را برای ثبت شرکت به همراه تقاضانامه ای به ادراه ثبت شرکت ها برده و پس از پرداخت هزینه های لازم شرکت را به ثبت برساند و آگهی کند.
 • مرجع تصمیم ساز در شرکت های با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی به شکل فوق العاده می باشد
 • نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود ممکن می باشد ولی باید همه شرکا این موضوع را توافق نمایند. ضمنا شرکت می تواند برای افزایش سرمایه خود با توافق همه شرکا اقدام به بالاتر بردن ارزش اسمی سهم الشرکه ها و یا ورود شرکا جدید به شرکت بکند.
 • میزان حداقل شرکا و حداقل سرمایه در تمامی دوران حیات شرکت باید حفظ شود. لذا هر موقع که حداقل شرکا و یا سرمایه کمتر از میزان قانونی شود باید فورا جبران مافات شده و یا در خصوص ادامه فعالیت شرکت تصمیم گیری شود.
 • مدت زمان فعالیت شرکت با مسئولیت محدود عموما نا محدود قید می شود هر چند شرکا می توانند تاریخ اعتباری هم برای شرکت در نظر بگیرند که باید در اینصورت در زمان مقرر و در صورت توافق برای تمدید دوره اقدام شود. ضمن اینکه شرکت های با مسئولیت محدود هر چند عموما در فعالیت های کلان و بزرگ وارد نمی شوند ولی محدودیتی بر خلاف نامشان برای انجام هر گونه فعالیت تجاری ندارند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه شرکا و مدیران و در صورت انتخاب بازرس بازرسین شرکت
 • تقاضانامه ای دال بر ثبت شرکت به همراه امضا کلیه شرکا
 • دو نسخه شرکتنامه با امضا همه شرکا
 • دو نسخه اساسنامه با امضا همه شرکا
 • فرم تعیین نام
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در دو نسخه به همراه امضا همه شرکا
 • صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه به همراه امضا همه شرکا
 • معرفی نامه نمایندگان و شرکا حقوقی شرکت
 • گواهی عدم سوء پیشینه همه شرکا
 • در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت باید مجوز دریافت و ضمیمه شود
 • در صورتیکه وکیل حقوقی کار ثبت را انجام دهد وکالتنامه وکیل

نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پس از تهیه کلیه مدارک فوق الذکر ابتدا باید به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها وارد شده  و اطلاعات و مدارک خواسته شده ارائه شود. سپس باید توسط فرم تعیین نام 5 نام به ترتیب اولویت انتخاب شود. این نام ها باید سه سیلابه باشند، دارای معنی و مفهوم کاملا فارس و متناسب با فرهنگ دینی و اسلامی باشند و در ضمن قبلا ثبت نشده باشند. این تقاضا پس از تکمیل برای بررسی و اعلام نظر کارشناسان ثبت شرکت ها ارسال و کد رهگیری دریافت می شود و در صورت تایید باید مدارک حضورا در اداره ثبت شرکت ها ارائه  و ادامه فرآیند ثبت شرکت با پرداخت هزینه ها دنبال شود.

پس از ثبت شرکت در دفاتر قانونی ادراه ثبت شرکت ها موضوع و خلاصه شرکت باید آگهی شود. برای این منظور آگهی ثبت شرکت توسط کارشناسان خود ادراه ثبت شرکت ها تهیه می شود و هزینه این آگهی ها را باید متقاضی پرداخت نماید. پس از پرداخت هزینه ها موضوع ثبت شرکت آگهی می شود و شرکت نهایتا کار ثبتی خود را به اتمام می رساند.

لازم به توضیح است برای فعالیت رسمی و قانونی تشکیل پرونده دارایی و دریافت دفاتر قانونی و کد اقتصادی الزامی می باشد.

امروزه با وجود کارشناسان و وکلای خبر ه موسسه حقوقی ثبت شرکت و ثبت برند نوبل به عنوان یک برند معتبر ثبت شرکت در ایران کار ثبت شرکت اصلا کار سخت و دشواری نیست. کارشناسان ما با شناخت نیاز های شما بهترین نوع شرکت را در کوتاه ترین زمان و با بهترین هزینه برای شما به انجام خواهند رساند.

تنها کافی است با ما تماس گرفته و از مشاوره تخصصی کارشناسان موسسه حقوقی ثبت شرکت و ثبت برند نوبل در هر کجای ایران که هستید بهره مند شوید. همراهی شما افتخار ما است.

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید